Nové pravidlá pre bezpečnejšiu kozmetiku a proti klamlivej reklame

paragraf zakon nariadenie eu

Európska únia za posledné roky už desiaty raz sprísňuje zákon o kozmetických výrobkoch, čo len potvrdzuje, že obavy o zdravotnú bezpečnosť a kvalitu kozmetiky, ktorú denne kupujeme a používame sú opodstatnené.

Všetky kozmetické výrobky predávané v krajinách EÚ musia od 11. júla 2013 dodržať nariadenie, ktorým sa sprísňujú bezpečnostné normy a práva spotrebiteľa na informácie. Nový zákon sa týka kozmetiky vyrobenej v EÚ aj dovezenej s tretích krajín. Európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica uviedol, že nové predpisy uľahčia presadzovanie pravidiel, čo by malo zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov a ich dôveru ku kozmetickým výrobkom.

nove nariadenie eu o kozmetike

Nové pravidlá pre bezpečnejšiu kozmetiku a proti klamlivej reklame

Najvýznamnejšie zmeny:

Zavedenie pojmu „zodpovedná osoba“. Na trh v EÚ môžu byť uvedené iba tie výrobky, ku ktorým je presne určená zodpovedná právnická alebo fyzická osoba z EÚ s jasne stanovenými povinnosťami. Zodpovedná osoba musí viesť informačnú zložku o výrobku vrátane posúdenia bezpečnosti výrobku, ktorá bude dostupná a riadne aktualizovaná pre prípad inšpekcie zo strany vnútroštátnych orgánov vykonávajúcich trhový dozor.

– Podávanie správ o závažných nežiaducich účinkoch. Zodpovedná osoba musí oznámiť závažné nežiaduce účinky príslušným orgánom. Orgány zhromažďujú aj informácie pochádzajúce napr. od používateľov a zdravotných odborníkov a sú povinné sprístupniť ich ostatným členským štátom EÚ.

– Centralizované oznamovanie všetkých kozmetických výrobkov predávaných v EÚ. Výrobca musí oznámiť svoj výrobok prostredníctvom portálu na oznamovanie kozmetických výrobkov (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). V prípade zdravotných komplikácií po použití kozmetického výrobku umožnia informácie uložené na portáli zamestnancom národných toxikologických stredísk prístup k zloženiu výrobkov do niekoľkých sekúnd. Takisto majú vďaka portálu príslušné orgány jednoduchý prístup k informáciám o všetkých kozmetických výrobkoch uvádzaných na trh EÚ na účely dohľadu nad trhom.

Používanie nanomateriálov v kozmetických výrobkoch. Farbivá, konzervačné látky a UV-filtre, vrátane nanomateriálov, musia byť výslovne schválené. Nanomateriály musia byť označené v zátvorkách za názvom látky v zozname zložiek slovom „nano“, napríklad „oxid titaničitý (nano)“.

– Koniec klamlivej reklamy vďaka spoločným kritériám pre tvrdenia o kozmetických výrobkoch. Výrobcovia, ktorí chcú na výrobku uviesť určité tvrdenie, napr. že dezodorant „pôsobí počas 48 hodín“, budú musieť dodržať šesť spoločných kritérií: právny súlad, pravdivosť, existencia dôkazov, čestnosť, férovosť a informované rozhodovanie. Príslušné vnútroštátne orgány budú môcť overovať súlad tvrdení s týmito kritériami.

Nové nariadenie o kozmetických výrobkoch, ktoré bolo prijaté v roku 2009, sa uplatňuje od 11. júla 2013 po ukončení prechodného obdobia, počas ktorého sa kozmetické odvetvie mohlo prispôsobiť novým pravidlám.